วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่ ประกาศงดให้บริการ สนง.ที่ดินและประกันสังคม เป็นการชั่วคราว

จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

7 เม.ย. 63 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 เรื่อง การงดให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และลดความแออัดเบียดเสียดของประชาชนที่มาใช้บริการ จึงของดให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน คือ

 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง โดยให้เปิดบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.sso.go.th กลุ่ม “Line บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอการ) Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2627 ถึง 30 หรือ 0-5345-1228 ในวันและเวลาราชการ และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ทุกสาขา ทุกส่วนแยก เกี่ยวกับด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรับคำขอเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด การจัดสรรที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 30 เมษายน 2653 ยกเว้น ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่
 • การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอนจากขายฝาก กรณีจะครบกำหนดเวลาไถ่จากการขายฝาก
 • การอายัดที่ดินและการอายัดห้องชุด
 • การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • การโต้แย้งสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และการคัดค้านการรังวัดแบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดิน
 • การใช้สิทธิโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่างประกาศ
 • การใช้สิทธิคัดค้านการออกใบแทน
 • การรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล
 • งานธุรกรรมอื่นๆ ที่มีเงื่อนเวลาจำกัดหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี
 • การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้