วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

สว. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเชียงดาว แก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตอบสนองความต้องการ อยู่ดีกินดีของประชาชน

19 ส.ค. 63 : ที่โรงแรมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับประชาชนในพื้นที่เชียงดาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งมีเอกสารสิทธิ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกิน การเข้าไม่ถึงของแหล่งเงินทุน เรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นปัญหาหลักของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสมาชิกวุฒิสภารับฟังจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว นำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำเสนอแนะต่อรัฐบาลตามหน้าที่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การอภิปรายการประชุมวุฒิสภาหรือการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามการับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้จะได้นำข้อมูลของประชาชนไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ อยู่ดีกินดีของประชาชนต่อไป

Cr. สวท.ฝาง