วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 แจ้งขยายเวลาการยื่นแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 แจ้งขยายกำหนดเวลาการยื่นแสดงรายการภาษีต่างๆ โดยขอความร่วมมือใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 จึงขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บนเว็ปไซด์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่งการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ โดยสามารถยื่นแบบฯ นอกเวลาทำการได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.