วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

หอมกรุ่นกาแฟ “วันดื่มกาแฟ” กรมชลฯ ผุด โครงการอนุรักษ์ป่า ดิน และ น้ำในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ นำร่อง 10 หมู่บ้านอำเภอสบเมย

Social Share

หอมกรุ่นกาแฟ “วันดื่มกาแฟ” กรมชลฯ ผุด โครงการอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ นำร่อง 10 หมู่บ้านอำเภอสบเมย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “วันดื่มกาแฟ” โดยมี นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเกษตรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาน้ำให้เพียงพอและทั่วถึง ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และการประกอบอาชีพการเกษตร จึงแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะเป็นการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ โดยใช้ระบบวนเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสร้างมาตรฐานผลผลิตและการตลาดของพืชกาแฟ

โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายและหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีความสนใจจำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเลโคะ บ้านแม่ลามาหลวง บ้านทิยาเพอ บ้านห้วยไชยยงค์ บ้านกลอโคะ บ้านห้วยน้ำใส บ้านชื่อมือ บ้านทีฮิอลือ บ้านห้วยม่วง และบ้านแม่หาด เพื่อการพัฒนาการปลูกพืชกาแฟ สินค้ากาแฟ และพืชเมืองหนาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ดีมีสุข จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าเชียงใหม่ 80 และแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ต่อไป