วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น มช.ออกประกาศให้บุคลากรมาทำงานได้ตามปกติ ในวันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

30 พ.ค. 63 : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคา 2563 และเรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ปิดที่ทำการบางส่วนเป็นการชั่วคราว และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงานพิจารณามอบหมายบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน หรือกำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามความจำเป็น ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่กำหนดให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้บุคลากรทุกส่วนงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ หน้ากากอนามัย กระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
  2. ให้ส่วนงานดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ อาทิ ความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า – ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยสเปรย์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู เป็นต้น จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า – ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป