วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “งานปูนปั้นล้านนา”

Social Share

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานปูนปั้นล้านนา” ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9,10,16,17,23 และ 24 มิถุนายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานปูนปั้น ในล้านนาเป็นศิลปะและการออกแบบในกลุ่มงานหัตถศิลป์ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเด่นที่เกิดจากจิตศรัทธา ความคิด และความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา

ผลงานเหล่านี้เป็นลักษณะของประติมากรรมที่เน้นความประณีตสวยงาม และมีการประยุกต์ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ส่วนใหญ่ลวดลายปูนปั้นล้านนาจะประดับบริเวณซุ้มประตูทางเข้า หน้าบันอุโบสถ และบันไดของวัดต่างๆ และในปัจจุบันยังพบว่ามีการใช้ประดับตกแต่งอาคารที่ไม่ใช่ศาสนสถาน เช่น โรงแรม สถานศึกษา รีสอร์ท บ้านพักอาศัย เป็นต้น

งานปูนปั้นในศิลปะล้านนาที่งดงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ งานปูนปั้นรูปเทวดาประดับวิหารวัดเจ็ดยอด วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด และปูนปั้นประดับหอไตรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งงานปูนปั้นประดับโบราณสถานล้านนาอีกหลายแห่ง อาทิ ซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เจดีย์วัดเกาะกลาง จังหวัดลำพูน ตลอดจนงานปูนปั้นประดับหน้าบันวิหารล้านนาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานปูนปั้นล้านนา” ขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9,10,16,17,23 และ 24 มิถุนายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลวดลายปูนปั้นล้านนา และฝึกทักษะทางการปั้นปูนลวดลายล้านนา

 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องปูนปั้นล้านนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษาลวดลายปูนปั้นล้านนาในภาคเหนือ ศึกษาประเภทของลวดลาย และฝึกปฏิบัติการ การออกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมของปูนปั้น เทคนิคการผสมปูนและปั้นลวดลายปูน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การอบรมครั้งนี้จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เทคนิค ประเภทของลวดลายปูนปั้นล้านนา และขั้นตอน กรรมวิธีการปั้นปูนลวดลายล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล การฝึกปฏิบัติการปั้นปูนลวดลายล้านนา โดย อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา รวมถึงการทัศนศึกษาดูลวดลายปูนปั้นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง โดย อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง ลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://art-culture.cmu.ac.th/index.php หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5394-3625, 0-5394-3638 หรือ 084-364-3592

 

เรื่องมาใหม่