วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะทำงาน

Social Share

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการ U2T ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย ผศ.ดร.รัตนพร นรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานการเพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กในบ่อปลาและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานต่อในระดับต่อไป

อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอที่มีการเลี้ยงปลานิลเยอะที่สุดในประเทศ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลายังพบปัญหาปลาน็อคน้ำซึ่งส่งผลให้เกษตรขาดทุนจากผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้นำเอานวัตกรรมที่ได้เคยดำเนินงานวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในน้ำมาประยุกต์ใช้โดยคำนึงถึงต้นทุนที่ต่ำของการผลิตนวัตกรรมเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสิ่งนวัตกรรมประดิษฐ์ที่ได้ไปใช้ได้จริง โดยได้เริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลลงพื้นที่บ่อปลาในเขตตำบลสันกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์สภาพน้ำ และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปใช้กับบ่อปลาของตนเองได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดบูธนิทรรศการการแสดงผลงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้ทำร่วมกับตำบลทั้ง 8 ตำบลในเขตจังหวัดเชียงราย นำเสนอผลการดำเนินงานอีกด้วย