วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดเชียงราย

Social Share

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการดำเนินงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สำนักงานโครงการ จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน และ คุณศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก จังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การส่งเสริมการอ่าน การเขียน ของเด็ก และได้มีการลงเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่โรงเรียนบ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย โดย นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ได้แก่ โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ Smart Innovation พัฒนานวัตกรรมการอ่านโดยคุณครู และโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย “นักเล่านิทานสัญจร” ร่วมอีกด้วย

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่หม้อ โรงเรียนบ้านพญาไพร โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย (กศน.) ในโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โครงการสนับสนุนสื่อห้องสมุดในโรงเรียน โครงการปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ กลุ่มทักษะอาชีพเด็กในโรงเรียน และ โครงการ Smart Innovation ส่งเสริมการอ่าน พัฒนานวัตกรรมการอ่านโดยคุณครู เป็นต้น