วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เตรียมเปิดหลักสูตร “CCC Academy” พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงสู่ภาคธุรกิจ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เตรียมเปิดหลักสูตร “CCC Academy” พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงสู่ภาคธุรกิจ จบแล้วนำไปเทียบโอนหน่วยกิจเข้าเรียนมหาลัยได้

วันที่ 19 พ.ค. 65 ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาทักษะแห่งหอการค้าเชียงใหม่ (CCC Academy : Chiang Mai Chamber of Commerce Academy) โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าว ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในหลายรูปแบบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (environmental change) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ (economical change) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม (social change) และ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (technology change) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดการกระทบกับหลายธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการแรงงานทักษะของภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมา แต่แรงงานทักษะสูงของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังไม่สามารถปรับปรุงทักษะ (Re-Skill) ได้ทันเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอุดมศึกษายังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ในหลายประเด็น ได้แก่

  1. หลักสูตรยังปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภาคเอกชนได้ช้า ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. แผนการศึกษาตามระยะเวลามาตรฐานหลักสูตร 2-4 ปี ไม่ตอบสนองแรงงานในยุคใหม่
  3. ข้อจำกัดในการเทียบโอนผลการศึกษา ไม่รวดเร็ว และยังขาดกระบวนการมาตรฐาน
  4. การจัดการศึกษาในรูปแบบเดิม ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัลเป็นต้น

ดังนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากมาตรฐานการศึกษาแบบเดิม จึงได้ร่วมกันพัฒนา “สถาบันพัฒนาทักษะแห่งหอการค้าเชียงใหม่” หรือ CCC Academy ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูง ที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมีความสามารถในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อร่วมกันสร้างระบบเทียบโอนผลการศึกษา ที่รวดเร็วและมีกระบวนการที่เชื่อถือได้ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมต่อไปในอนาคต

 

โดยหอการค้าเชียงใหม่ มีแผนจะเปิดรับผู้เรียนในรูปแบบใหม่จำนวน 50 คน ในปลายปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management) และสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 1 ปี และจะเปิดรับผู้เรียนในรูปแบบ Non-Degree จำนวน 500 คน ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรจาก CCC Academy ที่สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่อไปในอนาคต โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญจากสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหอการค้าทั่วประเทศ และร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสในการศึกษาดูงานจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ และมีโค้ชที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปปฏิรูปการทำงานหรือธุรกิจของตนเองได้จริง