วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพมะม่วงเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ต้อนรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

Social Share

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพมะม่วงเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ต้อนรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ช่วงเช้าวันที่ (7 พ.ค. 61) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา เครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดพืชยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และศักยภาพในการผลิตมะม่วง ของกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งเป็นการพัฒนา ความรู้และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารงานกลุ่ม สร้างความสามารถในการแข่งขัน และช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วย

ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกร ผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐาน GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ) เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถส่งออกจำหน่าย ไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกรมากขึ้น และในการนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน กลุ่มเกษตรกร และผู้ส่งออกมะม่วง ในที่ประชุมเสวนาถึง การจัดงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าว

เรื่องมาใหม่