พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในโอกาสเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 6

Social Share

 

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในโอกาสเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงและความมั่นคงให้กับชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 ม.ค. 2562 พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในโอกาสเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริภาพัณณวดี ครั้งที่ 6 โดยมีนายรังสฤษฎ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะอาจารย์ นักเรียน เข้าเฝ้าและรับเสด็จ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ด้วยมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว ควรที่จะมีการฝึกเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้น จะได้รู้จักหน้าที่ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และมีอุปนิสัยที่สง่างาม มีจิตใจดี เป็นกำลังของชาติได้ในอนาคต ต่อมา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำให้กิจการลูกเสือไทย ยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ที่ได้ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ ในการสืบสานพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ที่ได้ดำเนินมาสู่ปีที่ 108 แล้ว กิจการลูกเสือที่ได้พระราชทานไว้นั้น ล้วนยังประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันตและกัน ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้ชีวิตในสังคม กระบวนการดังกล่าวถือว่า เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มุ่งเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกเสือ ถือว่าเป็นผู้เสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งใช้โอกาสและความสามารถของตน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

นับแต่กิจการลูกเสือก่อกำเนิดมาจนถึงปัจจุบัน ลูกเสือได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม และแก้ไขปัญหาเยาวชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้น ลูกเสือและเนตรนารี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว และพัฒนาตนเอง ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพื่อสร้างการพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วย

 

การจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคน ได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งเสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงและเจริญวัฒนาของชาติบ้านเมืองได้ต่อไปในอนาคต