วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รุกผลักดันกลุ่มธุรกิจ SMEs มุ่งยกระดับศักยภาพการตลาดสู่โลกดิจิทัลด้วย e-learning

21 ม.ค. 2019
902
Social Share

 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รุกผลักดันกลุ่มธุรกิจ SMEs มุ่งยกระดับศักยภาพการตลาดสู่โลกดิจิทัลด้วย e-learning

 

เชียงใหม่ 21 มกราคม 2562 – ที่โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม DIP e-learning for e-commerce หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning หวังเพิ่มองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ชี้ที่ผ่านมาการส่งเสริมด้วยรูปแบบเดิมไม่ทันใจต้องปรับใหม่เป็นเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมและ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ มั่นใจว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้จบการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 คน เข้าร่วมในครั้งนี้

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับตลาดออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้ตอบรับ กับความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดแนวใหม่ โดยเปลี่ยนจากแบบ Offline เป็นตลาด Online มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการแข่งขันของตลาดโลก กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม “ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-learning for e-commerce) หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเพิ่มยอดขายด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ SMEs โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจด้าน e-commerce ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ SMEs ทุกสาขาอุตสาหกรรม รวมถึง 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งผู้ผ่านระบบเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และจบการอบรมสามารถผ่านการทดสอบการวัดองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ประเมินความพึงพอใจโดยรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ส่วนที่ปรึกษาประมวลผลข้อมูลผู้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน (Self-Assessment) ที่สามารถนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป

ที่ผ่านมา กสอ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพทางการตลาดผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละปีสามารถฝึกอบรมให้ SMEs ไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อปี แต่ยังนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวน SMEs ไทย ทั้งภาคการค้า บริการ และการผลิตที่มีอยู่กว่า 3 ล้านคน จึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือที่จะช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวน SMEs ให้มากขึ้นในการเข้าถึงองค์ความรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มศักยภาพทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นด้วย โดย “ระบบ e-learning” ดังกล่าว จะเป็นเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระบบทันสมัย และมีมาตรฐานการยอมรับในระดับสากล มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ SMEs ในรูปแบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา

สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น จะเน้นกลุ่ม SMEs ทุกสาขาอุตสาหกรรม รวมถึง 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 2.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4.อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ 1.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4.อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ทั้งนี้ กสอ. จะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการเร่งผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการและธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างจริงจัง รวมถึงสร้างโอกาสและส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ DIP e-learning for e-commerce สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4594 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

เรื่องมาใหม่