วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

เชียงใหม่ วางแผนระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่ แนวคิดเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว สร้างชีวิตให้เมืองเชียงใหม่

Social Share

เชียงใหม่ วางแผนการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการคืน ความสดใสและสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่ ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

11 มกราคม 2562 : พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวางแผนการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำผ่านระบบการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการคืนความสดใสและสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว” โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ Connective Cities (GIZ) และความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการวางแผนการคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร ส่งผลต่อปริมาณการเดินทางต่อวันและอัตราการครอบครองยานพาหนะส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และปัจจุบันมีการรณรงค์ให้เกิดการใช้ถนนร่วมกับจักรยานและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเมืองเชียงใหม่ มีระบบจักรยานสาธารณะ MoBike โดยจักรยานเป็นเครื่องมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น เทศบาลฯ ยังมีการให้บริการรถเมล์สาธารณะ “รถเมล์ขาว” จำนวน 3 สาย และพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีต่อไป รวมถึงภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานให้บริการรถเมล์สาธารณะ RTC เพื่อให้ผู้โดยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา

ประกอบกับเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มากมายด้วยวัฒนธรรม วัดวาอาราม อาหารการกิน ยังคงต้องการให้เขตที่พื้นเมืองเก่าเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา มีความสุข ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ จึงเกิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และเมืองแมนไฮม์ รวมถึงเมืองเบรเมนจากประเทศเยอรมัน โดยมุ่งเน้นให้สามารถวางแผนและสนับสนุนการจัดการเดินทาง การขนส่งตามแนวทางแบบคาร์บอนต่ำและพัฒนาแนวคิดสู่แผนปฏิบัติ การผนวกกับการอนุรักษ์และการฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่