วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมตัวประชุม ยื่นหนังสือเรียกร้องให้พิจารณาเรื่องคัดเลือกกรรมการชุมชน หวั่นขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย

Social Share

ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมตัวประชุม ยื่นหนังสือเรียกร้องให้พิจารณาเรื่องคัดเลือกกรรมการชุมชน หวั่นขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 8 ก.พ. 67 นายสุเวช สุภาษิต ตัวแทนชุมชนการเคหะ พร้อมด้วยกลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประชุมและยื่นหนังสือ เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลพิจารณาการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ก.พ. 67 หลังจากพบว่า การประชุมดังกล่าวขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 ก.พ. 67 นี้ โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนคเชียงใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เชิญประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมหาเรือการจัดตั้ง แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือ มีการเลื่อนการเลือกตั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นมา จนถึงเดือนมกราคม 2567 โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ การทำประชาคมใช้ห้วงเวลาที่เป็นวันทำการของราชการ ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะต้องออกไปประกอบอาชีพจึงเป็นสาเหตุให้การทำประชาคมทุกชุมชนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในพื้นที่ จะขัดระเบียบหรือไม่

ในวันรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น สังกัดทีมผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่มาแทรกแซง ชี้นำ ในการรับสมัครในสถานที่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดเป็นสถานที่รับสมัคร ทำให้เกิดความกดดัน วุ่นวาย และผู้ที่สมัครถูกถอดชื่อออกโดยไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า เช่น เจ้าหน้าที่แจ้งผู้สมัครว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ชุมชนทั้งที่ยังคงเป็นกรรมการรักษาการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนขาดโอกาสการสมัครเป็นกรรมการชุมชน รวมทั้งแผนที่ ขอบเขตของชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้มาก่อน ทำให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถไปลงคะแนนให้กับผู้ที่ตนต้องการจะเลือกให้เป็นตัวแทนของชุมชนหรือสมัครเป็นกรรมการได้

จากประเด็นทั้ง 5 ข้อ ทำให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนมีข้อสงสัยและกังวลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ถูกระเบียบและไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้สมัครและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอเรียกร้องให้ดังนี้

  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้ามาเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการรับสมัครและตรวจสอบการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 ก.พ. 67 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนหรือสถานที่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  2. ขอเรียกร้องให้อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะและรักความยุติธรรมมาควบคุมการเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีบัตรผีเกิดขึ้น

เรื่องมาใหม่