วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลในพื้นที่อมก๋อย

Social Share

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลในพื้นที่อมก๋อย ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้งบกว่า 888 ล้านก่อสร้างกว่า 4 ปี

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศมพ.อมก๋อย ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนในวันนี้ต้องการทราบรายละเอียดการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเส้นทางโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ที่รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน เนื่องจากองคมนตรีจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะต้องนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานให้องคมนตรีได้ทราบ ทั้งนี้ปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาได้มีการประชุมครั้งที่ 1 ไปแล้ว ถือว่ามีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้บางส่วน โดยเฉพาะการขอแก้ไขการใช้พื้นที่ และการก่อสร้างที่อาจล่าช้า

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง รวม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ประมาณ 108 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ ให้รับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่าง 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย ไว้เป็นโครงการพระราชดำริ และให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กรมป่าไม้, กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหา ด้านคมนาคมให้กับราษฎร โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะ

การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแผนงานโครงการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ ได้ยื่นคำขอตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการ “อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการพระราชดำริ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็น ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ”ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536

สำหรับการสำรวจและออกแบบ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ระยะทาง 33 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการ ณ บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาสำรวจออกแบบ ประมาณ 4 เดือนเศษ เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และตอนที่ 2 ระยะทาง 75 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดสิ้นสุดโครงการ ณ บ้านใหม่ดินแดง ตำบลยางเปียง ไปจนถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาในการสำรวจออกแบบ ประมาณ 8 เดือนเศษ ดำเนินการต่อไปในห้วงตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ในส่วนของการขอตั้งงบประมาณ และการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 6 เมตร ตามโครงการ มีแผนระยะเวลา 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 20 กิโลเมตร จาก บ้านหลิม ถึง บ้านผาปูน ตำบลอมก๋อย วงเงิน 164.60 ล้านบาท, ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 44 กิโลเมตร จาก บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง วงเงิน 362.12 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2565 ระยะทาง 44 กิโลเมตร จาก บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง ถึง บ้านผาปูน ตำบลอมก๋อย วงเงิน 362.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี 2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 6เมตร ความยาว 500 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร เฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันและยากลำบากต่อการเดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เกี่ยวกับปัญหาด้านคมนาคม จำนวน 6 โครงการ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับราษฎร และปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ได้อย่างมากต่อไป