วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบห้องเรียนกิจกรรมบำบัด (Sensory Integration : SI)

Social Share

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบห้องเรียนกิจกรรมบำบัด (Sensory Integration : SI)

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบห้องเรียนกิจกรรมบำบัด (Sensory Integration : SI) ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000.- บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่เหียะดำเนินการ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีฯ ณ โรงยิมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ได้แก่ ห้องสอนดนตรี ห้องสอนภาษา เป็นต้น

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดทำห้องเรียนกิจกรรมบำบัด (Sensory Integration : SI) ดังกล่าว เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ เล็งเห็นว่าเด็กปฐมวัยถือเป็นวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาทางร่างกาย สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา โดยหากได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่สมวัยเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองและครูอย่างถูกวิธี จะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีและเป็นรากฐานของการศึกษาที่ดีต่อไปได้ การส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างสมดุลและเหมาะสมกับวัย มีสื่อการเรียนรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทั้งทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ภาษาการสื่อสาร และด้านอารมณ์สังคม จะส่งผลดีต่อสมาธิการควบคุมตนเองและทักษะการจัดการงานต่างๆ ได้ดี

ทั้งนี้ ห้องเรียนกิจกรรมบำบัด (Sensory Integration : SI) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารปัญญาวัฒน์ โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้จัดนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 คน มาให้คำปรึกษาผู้ปกครอง และบำบัดแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระหว่างเวลา เวลา 09.00 – 11.00 น.ซึ่งนอกจากจะให้บริการแก่เด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะแล้ว ยังให้บริการแก่เด็กในชุมชนตำบลแม่เหียะ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ ก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว และให้เด็กมีความพร้อมในการเรียน เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป