วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มช. ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด

Social Share

กรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 กรมปศุสัตว์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด ยกระดับสมรรถนะชุมชนและเกษตรกร ขับเคลื่อนการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เห็นชอบให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ทำความร่วมมือคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้มีการทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว และในวันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด โดยมี นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด มีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน สนับสนุนและส่งเสริมการ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และนําความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่มีมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารมวลชนที่มีความรู้และ ความสามารถ และร่วมเสริมสร้างบุคลากรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ การผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. เพื่อตอบสนองความต้องการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นําความรู้และทักษะด้านการสื่อสารของนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะการสื่อสารมวลชนมาร่วมพัฒนาการสื่อสารของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป้าหมาย เป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ให้สามารถผลิตได้ ผลิตเป็นนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันในตลาดปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านการตลาดสูงมาก เกษตรกรและผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องขายเป็นด้วย กรมปศุสัตว์จึงร่วมมือทางวิชาการกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอุดมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ รวมถึงเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายหลักของกรมปศุสัตว์ เพื่อยกระดับสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการสื่อสาร ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่นําและขับเคลื่อนการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก” ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและเกษตรกรให้สามารถพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งนําความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่ได้รับมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเกษตรกรต่อไป