วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

STEP ร่วมกับ มช. จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ พร้อมเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ทรงคุณค่า สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา

Social Share

STEP ร่วมกับ ม.ช จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ พร้อมเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ทรงคุณค่า สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ในงาน Creative Design Awards 2022

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Awards) ประจำปี 2022 แก่นักออกแบบเจ้าของผลงานอันโดดเด่น ทรงคุณค่า ทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารอุทยานฯ (STep) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจากหลากหลายสาขา ร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้รับมอบรางวัล ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบร่วมกัน

ภายในงานมีด้วยกัน 3 ส่วน โดยมีพิธีมอบรางวัล Creative Design Awards 2022 ชูโรง ซึ่งในปีนี้จัดแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 8 สขา ประกอบด้วย สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาการออกแบบสื่อสมัยใหม่ สาขาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการสร้างตราสินค้า สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาดีไชน์เนอร์หน้าใหม่ สาขาล้านนาสร้างสรรค์ และสาขาผลงานจากโปรเจค นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์และโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 30 ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเช่นนี้ ในอนาคตต่อไป โดยผลงานดังกล่าว จะถูกจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ (Creative Design Exhibition) ณ อาคารเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่ง

งานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 1 1 ธันวาคม 2565 โดย เปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่ใช้จ่าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Creative Dessign Networking ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรในแวดวงการออกแบบได้พบปะ พูดคุย เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดร่วมกันอีกด้วย งานนี้นักออกแบบและเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมในการต่อยอดรางวัลไปสู่เวทีในต่างประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนทั้งในด้านการตลาด การจัดนิทรรศการออนไลน์ การเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Award) นั้น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ริเริ่มในปี 2555 โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับนักออกแบบ อีกทั้งเป็นการเชิดชอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาที่มีความแตกต่างกันทางด้านมรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณค่าอันโดนเด่นของล้านนาสร้างสรรค์ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้ด้านล้านนาอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาให้กับสถานศึกษาและประชาชน ตลอดจนสามารถนำไปสู่การต่อยอดภูมิปัญญาล้านนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ให้เกิดการ
พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่จากฐานรากสู่สากล สำหรับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการออกแบบ ทั้งด้านงานหัตถกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารด้านการออกแบบสื่อสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับความเป็นล้านนาที่มีความแตกต่างกันทางด้านมรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณค่าอันโดนเด่นของล้านนาสร้างสรรค์ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์ และส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งในปี 2565 นี้ คณะทำงานได้ดำเนินการคัดสรรผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ได้กำหนดประเภท ผลงานออกเป็น 8 ประเภทผลงานได้แก่

 1. Architecture Design
 2. Product Design
 3. New Media Design
 4. Cooperate Identity and Branding
 5. Packaging Design
 6. New Face Designer
 7. Creative Lanna
 8. Student Project and University Project

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา ที่ มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์ ทั้ง 20 ท่าน ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 150 ที่มาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลงานแต่ละชนิดมีการออกแบบและความโดดเด่นอยู่จำนวนมากจึงได้กำหนดการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลได้มี 3 ขั้นตอนได้แก่ รอบ Longist, Shortlist และ Finalist โดยใช้เวลาคัดเลือกผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 ผลงาน นอกจากผลงานของนักออกแบบแล้วในปีนี้ได้มีการเปิดประเภทผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวด จากการคัดเลือกผลงานทั้งหมดในปีนี้จึงมีผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์จำนวน 23 ผลงาน ได้แก่

 • 1. Architecture Design
  1.1 คาร์มวิลเลจ
  1.2 Tao Cha Tea House
 • 2. Product Design
  2.1 Pebble stool
  2.2 MIMB
  2.3 ArchiTECT’S GAMBIT
  2.4 Recycled Plastic waste to Furniture Design
  2.5 Sentiment of upcycling
  2.6 Talking THOC
  2.7 โคมแสงจันทร์ Moon Lantern
 • 3. New Media Design
  3.1 “ต่อยอดแสงหลวง” วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่
  3.2 FONT OA-SATAPUD
 • 4. Cooperate Identity and Branding
  4.1 Yorice Amazake
  4.2 Kyu Shi Gai
 • 5. Packaging Design
  5.1 กองหา ครีมบำรุงเครื่องเงิน
 • 6. New Face Designer
  6.1 จิร
  6.2 Waste Journey
  6.3 ตุ้มหูดอกสายลม
 • 7. Creative Lanna
  7.1 เตวโวยโวย
 • 8. Student Project and University Project
  8.1 โครงการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลสสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น
  8.2 ม้านั่งบิชุ
  8.3 ไก่กินไก่
  8.4 อาคารรับรอง สวนนกหนานฉาง กว่างโจว (ประเทศจีน)
  8.5 Illumina

ทั้ง 23 ผลงานจะถูกจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ เฮือนแม่นายคำเที่ยง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

เรื่องมาใหม่