วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) ประจำปี 2565

Social Share

คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) ประจำปี 2565

คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ กลับมาจัดพิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) ประจำปี 2565หลังจากโควิดเป็นโรคประจำถิ่น อีกหนึ่พิธีกรรมที่หาชมได้ยาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทสรรพวิชาในการดูแลอภิบาลปกป้องคุ้มครองบรรดาเสือ ผู้ดูแลเสือ อีกทั้งช่วยนำพลัง หนุนอำนาจ เสริมวาสนา สร้าง บารมี พิธีไหว้ครูเสือ จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยประยุกต์และวัฒนธรรมล้านนา พิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) ประจำปี 2565 ณ คุ้มเสือแม่ริม ถนนแม่ริม – สะเมิง ตำบ ริมใต้ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร ผู้บริหารคุ้มเสือแม่ริม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกรับเชิญร่วมพิธีจากภาครัฐและเอกชน พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนพนักงานของคุ้มเสือแม่ริม ก่อนจะเริ่มพิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) และอธิฐานจิตวัตถุมงคลพยัคฆ์บารมี รุ่น 2

เนื่องจากคุ้มเสือ (Tiger Kingdom) แมริม เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูเสือประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกตเวทิตาคุณต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทสรรพวิชาใน การดูแลอภิบาลปกป้องคุ้มครองบรรดาเสือ ผู้ดูแลเสือ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางคุ้มเสืองจำเป็นต้องงดจัดพิธี ในวันนี้ 12 พฤศิจกายน 2565 หลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ประกาศเป็นโรคประจำถิ่น กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ภายหลังภาครัฐกลับมาฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็น โอกาสสำคัญที่คุ้มเสือ แมริม เชียงใหม่ ได้กลับมาจัดพิธีไหวัครูเสืออีกครั้งเพื่อสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามซึ่งเคยยึดถือปฏิบัติสืบมา ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และ กระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งซบเซาลงจากผลกระทบของโรคดังกล่าว

นอกจากนี้พิธีไหว้ครูเสือยังเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเสือ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเรียนรู้เชิงบูรณาการและเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเสือ ตามนโยบายของทาง องค์กรไทเกอร์คิงดอม (Tiger Kingdom) อีกด้วยพิธีไหว้ครูเสือ จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยประยุกต์และวัฒนธรรมล้านนา โดยจัดให้มีพิธีสักการะบูชาทั้ง ในภาคพิธีสงฆ์ โดยพระเถราจารย์ และพิธีท้องถิ่นโดยพฤฒาจารย์ผู้ทรงความรู้ นิทรรศการเสือจิตวิญญาณแห่งสังคมไทย เป็นนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูเสือ ธรรมเนียมจารีต ความเชื่อที่เกี่ยวกับเสือในสังคมไทยและสังคมเอเชีย กิจกรรมรับพลังเสือ (Power spo t) เป็นกิจกรรมประยุกต์ระหว่างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพันธุ์เสือประเภทต่าง ๆ ควบคู่ไปกับความเชื่อเกี่ยวกับพลัง อำนาจในเสือสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ เสือโคร่งขาว (สัญลักษณ์แห่งเทพประจำทิศตะวันตกและเทพผู้ปราบอธรรมในความเชื่อจีนและญี่ปุ่น) พญาเสือโคร่ง (สัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและ บารมีตามความเชื่อของชาวไทย) และเสือโคร่งทอง ธาตุน้ำ เสือโคร่งประจำปีเสือ 2565 นอกจากนี้ทางคุ้มเสือแม่ริม ยังได้จัดพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลพยัคฆ์บารมี รุ่น 2 จัดสร้างเพื่อเป็นเครื่องรางสิริมงคลติดตัว ซึ่งได้รับการอธิษฐานจิตโดยพระเถราจารย์หลายรูปและ หลายวาระ วัตถุมงคลพยัคฆ์บารมียังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์เสือ เนื่องจากสร้างขึ้นโดยวัสดุและมวลสารมงคลแทนที่การใช้เขี้ยวเสือ หนังเสือ หรืออวัยวะจากร่างกายเสือจริงๆ