รมว.กระทรวงศึกษา เปิดสัมมนาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เน้นขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Social Share

รมว.กระทรวงศึกษา เปิดสัมมนาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เน้นขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 ก.ย. 65 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน และร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาให้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เนื่องจากช่วงระยะหลังได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากขึ้น และการเข้มงวดกวดขันในการดูแลวินัยของข้าราชการครู ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

สำหรับข้อมูลของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 2,063 แห่ง มีครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 29,876 คน และมีจานวนนักเรียน/นักศึกษารวมทั้งสิ้น 389,525 คน โดยในปีการศึกษา 2564 ประชากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเข้าถึงการบริการด้านการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 441,945 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด