วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จัดเรียนรู้ “ตามรอยศาสตร์พระราชา”

Spread the love

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาพื้นที่ “ตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ หัวหน้างานวิจัยฯลุ่มน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจแนวป่าสงวนอินทขิล บริเวณรอยต่อระหว่างสวนเกษตรของศูนย์หยาดฝน ฯ กับพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์หยาดฝน ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ จำนวน 106 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชนต้นแบบ

โดย นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพบปัญหาการบุกรุกเผาป่า ทำให้เกิดปัญหาควันไฟในเขตชุมชน รวมถึงยังประสบปัญหาความแห้งแล้งของป่าและผืนดิน จึงกำหนดแผน “โครงการพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา” ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นป่าชุมชนต้นแบบ โดยมีแผนเร่งด่วนปี 2564 ในการจัดทำฝายต้นน้ำ 5 แห่ง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นผืนป่าและชะลอการไหลของน้ำ การพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 สวนป่าสมุนไพร การปลูกแนวป่าพืชเขียว สร้างแนวกันไฟ และในปี 2565 จะดำเนินการขยายผลทำแนวกันไฟ สำรวจความหลากหลายของพืชพันธุ์ท้องถิ่น และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อคนตาบอดและคนทั้งมวล สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชนต่อไป