วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 17 จังหวัดเตรียมแผนป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือก่อนเข้าสู่ช่วงสถานการณ์

Spread the love

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 17 จังหวัดเตรียมแผนป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือก่อนเข้าสู่ช่วงสถานการณ์

วันที่ 24 ธ.ค. 63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมฯ และ พ.อ. เจษฎา เงินกอบทอง รอง ผบ.พล.ร.7 ร่วมประชุม VTC ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 17 จังหวัด และฝ่ายอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบปัญหาข้องขัดข้องในการวางแผนการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัด ปี 2564 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเตรียมการดำเนินงานใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งใช้บทเรียนจากปีที่ผ่านมารวมรวมเพื่อเตรียมการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดหรือหาแนวทางที่เราควรจะแก้ไข ซึ่งแผนของแต่ละจังหวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นขอให้ช่วยกันระดมความคิด ว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร ส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดมีความสำคัญ ทั้งนี้กองทัพมาเป็นส่วนในการอำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลให้สถานการณ์เรื่องไฟป่าปีนี้เกิดความเรียบร้อยและถูกต้อง นอกจากนี้ขอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงแต่ละจังหวัดหาเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 จะประชุมใหญ่พร้อมกับผู้ว่าราชการ 17 จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น กอ.รมน.จว.จะมีบทบาทในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้หวังว่าทุกจังหวัดจะได้ร่วมมือกันประสานการปฏิบัติให้เรียบร้อย

ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

เรื่องมาใหม่