วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันวิจัยสังคม มช. เปิดลงทะเบียนผ่าน QR-Code ร่วมเสวนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาลครูบาศรีวิชัย”

12 ก.ค. 2018
906
Social Share

ศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มช. จัดเสวนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาลครูบาศรีวิชัย”พร้อมเปิดลงทะเบียนผ่าน QR-Code

ศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดการเสวนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาลครูบาศรีวิชัย” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัย แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการในโอกาส 140 ปี ในเวทีวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านล้านนาคดีระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเชิดชูครูบาศรีวิชัย

 

เสวนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาลครูบาศรีวิชัย” จะมีการปาฐกถาและบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ ไหว้สาครูบาเจ้า : 140 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิปิกร มาแก้ว ปาฐกถานำ “มุมมองมานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์: พัฒนาการความรู้ ความคิดว่าด้วยการศึกษาเรื่องครูบาศรีวิชัย” โดย Dr.Katherine Bowie หัวข้อ “มรดกทางวัฒนธรรมและการเมือง: ครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2475-2500” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คุณนเรนทร์ ปัญญาภู

ดำเนินรายการโดย อาจารย์แสวง มาละแซม หัวข้อ “คติ ความเชื่อ “ครูบา” ในสังคมโลกาภิวัตน์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง ดร.พิสิฐ นาสี คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร.สุวิภา จำปาวัลย์ หัวข้อ “สะท้อนย้อนคิด ครูบาศรีวิชัยกับพุทธศาสนาแบบล้านนา (Lan Na Buddhism) จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ พระประกอบบุญ สิริญาโณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ QR-code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2574, 0-5394-2562