วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา ฯ

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย โดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมทางมือวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการยาสูบแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ 1.ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ค้นคว้า วิจัย การฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา 3.ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ และ 4.ด้านวิชาการ เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรในสังกัดของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ