วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

(คลิป) ดอยเต่า จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ “โครงการโคกหนองนาประชารัฐ”

อำเภอดอยเต่า จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการโคกหนองนาประชารัฐ” หวังให้ประชาชนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

26 ส.ค. 63 : ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอดอยเต่า โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายอำเภอดอยเต่า พร้อมทั้งนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา โดยได้เตรียมกล้าไม้ หลากชนิดมาปลูกคนละ 1-3 ต้น ทั้งการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ทั้งนี้เพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันวัชพืชขึ้น และใช้ประโยชน์จากพืชที่ปลูก ซึ่งหลังจากนี้ไปราว 3 เดือน พื้นที่นี้จะมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันให้ประชาชนต่อไป

สำหรับพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ อำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ใช้เป็นฐานการศึกษาเบื้องต้น โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้เกิดประโยชน์สูงแต่ประหยัดสุดในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ 4 ไร่ เป็นแหล่งน้ำ ร้อยละ 30 สามารถจุน้ำได้ 6,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่นา ร้อยละ 30 หรือราว 1,800 ตารางเมตร ที่เหลือเป็นพื้นที่วรรณเกษตร โดยมีการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ ซึ่งเป็นไม้ 5 ระดับ จากไม้กินหัวใต้ดิน สู่ไม้เรือนยอดสูง มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ไก่ เป็ด แบบธรรมชาติและการผลิตอาหารจากของในแปลงเอง โดยผู้ที่สนใจและประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่สนใจได้มีอยู่ มีกิน มีใช้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงิน เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์และสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างรายได้มาแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองในอนาคต