วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

สสว. ร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 พื้นที่ภาคเหนือ

สสว. ร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับสากล

สสว. จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) ปี 2563 พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ในการจัดกิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ และจัดโปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรม ในหัวข้อ ความรู้ด้านการบริการ การผลิต การเงิน และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์

รวมทั้งต่อยอดจนสามารถได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรม เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ GDP ของประเทศ เช่น กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะและนำไปปรับใช้ในธุรกิจและสามารถทำให้ธุรกิจเติบโต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยตั้งเป้าหมายอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน บุคคลธรรมดาจดทะเบียนพาณิชย์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 3 ปี เป็นต้นไป และบุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจ โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่พัก สปา สินค้าและบริการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ ฯลฯ มากกว่า 300 ราย อบรม Online และ Offline พร้อมพัฒนาและให้คปรึกษาเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่ได้ถูกคัดเลือกไม่น้อยกว่า 50 กิจการ สำหรับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ในพื้นที่ภาคเหนือนั้น สสว. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้ง 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ โดยมีแนวทางในการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและเหมาะสม และเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน นำนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งยังมีแนวทางในการดำเนินการด้านการพัฒนาด้านการตลาดตราสินค้าและยกระดับสินค้า เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนไปยัง
ตลาดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุภาวดี จักรคำ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 080-0338674 หรือ 053-944125 ต่อ 322
อีเมล osmep.cmu@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme.go.th และ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยดาวน์โหลด Application SME Connext