วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshopมุ่งยกระดับเกษตรไทย สู่ Smart Farmer

Spread the love

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshopมุ่งยกระดับเกษตรไทย สู่ Smart Farmer

เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์โดยการ  ชักนำการกลายพันธุ์ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” ให้แก่เกษตรกร อาจารย์ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้เกิด การกลายพันธุ์ในพืชด้วยรังสีและสารเคมีชนิดต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จากนั้นจึงคัดเลือกลักษณะ ที่ต้องการนำมาขยายพันธุ์เผยแพร่เป็นพันธุ์ใหม่ต่อไป โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมคาดว่าผู้เข้าอบรม จะสามารถพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาพันธุ์พืชโดยเฉพาะไม้ดอก ไม้ประดับที่มีลักษณะใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะนำไปสู่การยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer ต่อไปในอนาคต