วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ BRIC CMRU จัดกิจกรรมการศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC CMRU) นำโดย าจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้แก่นักเรียน จำนวน 41 คน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นการฝึกทักษะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

กิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้ชุดตรวจวัด BRIC monitoring kit และติดตามคุณภาพอากาศอย่างง่าย ผ่านเครื่องวัดฝุ่น BRIC AQ monitoring PM2.5 ที่สามารถส่งข้อมูล real time มายังห้องปฏิบัติการชลธีวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เทคโนโลยี IoT & remote sensing ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ รวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง และการแสดงผล real time online ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วมการเรียนรู้จากการถามตอบแสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตน โดยเฉพาะบ้านแม่เหลอ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป