วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

วัน ที่ 26 ก พ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแม่โจ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมถวายมาลัยสักการะบนพานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา จากนั้นเปิดกรวย สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทยพร้อมวางพวงมาลาสักการะ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และนายนายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ชมการแสดงรําเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดเชียงให่ม่ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยในช่วงเช้า พร้อมกันบริเวณพิธี – ตักบาตรพระสงฆ์ 21 รูปจากนั้น พิธีการวางพวงมาลาสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย – อ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ วางพวงมาลาสักการะ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม .สหกรณ์จังหวัดลําพูน ผู้บริหารและตัวแทนของมหาวิทยาลัยแมโจ้. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตรแมโจ ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการสํานกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ หัวหน้าศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีรสหกรณ์ น นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และประเภทสหกรณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จํากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด สาขาภาคเหนือ 8 และสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จํากัดสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จํากัด สหกรณ์การเกษตรสันทราย จํากดั สหกรณ์การเกษตรสารภี จํากัด สหกรณ์าารเกษตรพัฒนา จํากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จํากัด สหกรณ์การเกษตรสันกําแพง จํากัด สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จํากัด สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จํากัด สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จํากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม-ลําพูน จํากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จํากัด สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จํากัด สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จํากัด สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม จํากัด สหกรณ์การเกษตรฮอด จํากัด 3 สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จํากัด สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จํากัด สหกรณ์การเกษตรฝาง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จํากัด สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จํากัด ) สหกรณ์การเกษตรห้วยมะนาว จํากัด สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จํากัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่จำกัด ) สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จํากัด -และสหกรณ์เกษตรกรรมดอยหล่อพัฒนา จํากัด สหกรณก์การเกษตรนิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า จํากัด สหกรณ์นิคมสันทราย จํากัด สหกรณ์นิคมพร้าว จํากัด สหกรณ์นิคมแม่แตง จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จํากัด ) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคุรุสภาอําเภอเมืองเชียงใหม จํากัด สหกรณเครดติยูเนี่ยนพระหฤทัย จํากัด สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนครูดอยสะเกด็ จํากัด สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา จํากัด สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จํากัด สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนชมภูสามัคคี จํากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด) สหกรณ์นครเชียงใหม่เดนิรถ จํากัด จังหวัดลําพูน ขบวนการสหกรณ์จังหวดัลําพูน สหกรณ์การเกษตรเมืองลําพูน จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพนู จํากัด

ต่อมาทาง ประธานในพิธี ได้ มอบโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจําปี 2563 แก่ 1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด 2. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จํากัด กลุ่มเกษตรกรทําสวนคุณภาพตําบลเหมืองง่า  ภายในงานงานได้จัด แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สหกรณ์มาจําหน่ายในราคาถูก จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลําพูน จํากัด บริการฟรีขาวไข่เจียว และ จําหน่ายไขาไก่ราคาถูก . ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จํากัด นําสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายใน ราคาถูก สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด นําผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์มาแจก และนํา ไอศกรีมมาจําหน่าย สหกรณก์ารเกษตรสันป่าตอง จํากดั นําข้าวสารมาจําหน่ายในราคาไม่แพง. สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา จํากัด นำขนมมาจำหน่าย