วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ 23”

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ 23” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์

วันนี้ (21 ก.พ. 63) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ 23” ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบความเคลื่อนไหวด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้จัดงานวันวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้ชื่องานว่า “วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์” โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาในวิชาสามัญและวิชาด้านศิลป ทั้งระดับการศึกษาวิชาชีพขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับปริญญาตรี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การบรรเลงและการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และการจัดกิจกรรมกาดหมั้ว