วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน เปิดโครงการปลูกป่า ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

Social Share

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน เปิดโครงการปลูกป่า ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความยั่งยืน และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก

ช่วงเช้าวันที่ (24 พฤษภาคม 2561) ที่บริเวณป่าต้นน้ำ บ้านหนองผา หมู่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี กรีพล อุทิตสาร รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 15 (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการเปิดโครงการปลูกป่า “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนคนทั่วไป เป็นจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และร่วมกันปลูกป่า

อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา มีเนื้อที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 878,558 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันบนพื้นที่สูงในเขตป่าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนาได้มีราษฎรตั้งหลักแหล่ง ทำกินในพื้นที่ป่า ทำให้มีผู้บุกรุก ขยายพื้นที่ทางเกษตรกรมากขึ้น จึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติศรีล้านนาได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขอคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุก แผ้วถาง มาเป็นลำดับ เพื่อนำมาขยายพื้นที่การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่อุทยาน

ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีความตระหนักและเข้าใจด้านการอนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการส่งมอบคืนพื้นที่ที่เคยทำการบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อตั้งหลักแหล่ง สร้างบ้านเรือน และขยายพื้นที่ทำกิน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านได้มีการปฏิญาณร่วมกันของคนในหมู่บ้านจะไม่มีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อำเภอพร้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ และราษฎรบ้านหนองผา จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา

โดยมีเป้าหมายคือปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำนวน 4,000 ต้น พื้นที่ 20 ไร่ และจะขยายผลการปลูกพื้นที่โดยหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดงอีกประมาณ 130 ไร่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความยั่งยืน และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก และหวงแหนผืนป่าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่คนในชุมชน