วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มินิมาราธอน รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2562 ครั้งที่ 1

การแข่งขันมินิมาราธอน  รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า  สมาคมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จังหวัดเชียงใหม่  2562  ครั้งที่  1  โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า  Run  For  Anti  Smog  2019  

17 พฤศจิกายน 2562 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน มินิมาราธอน รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า “Run for Anti Smog 2019” โดยมี นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัด, นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายอุ่นเรือน คำภิโร นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิด. มีประชาชน เยาวชน สมัครร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน. ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแข่งขันมินิมาราธอน รณรงค์ ป้องกัน ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1  Run  For  Anti  Smog  2019 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า กีฬา คือ สื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ คนจะเป็นคนโดยสมบรูณ์ได้ ต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ กีฬาจึงได้รับการสนับสนุน ให้มีการจัดการแข่งขัน อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับนานาชาติ

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่สำคัญของประไทย  เป็นเมืองโบราณ มีความเจริญมากกว่า 700 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านนาที่เคยมีเขตการปกครองตนเองอยู่ตอนเหนือของราชอาณาจักรสยาม จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของ ประเทศไทย เป็นเมืองหลวงของภาคเหนือ  เป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ  เป็นศูนย์ธุรกิจทางการค้าและธุระกิจทางบริการ ศูนย์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค ศูนย์การศึกษาระดับสูง และเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคนี้

นายอุ่นเรือน  คำภิโล  ตำแหน่ง นายกสมาคมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านฯ  จังหวัดเชียงใหม่  ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติ  มาเป็นประธาน  ในพิธีเปิด  กิจกรรม  Run  For  Anti  Smog  2019  ครั้งที่ 1  และกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินงาน  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5  ในอากาศ  ทุกพื้นที่  25  อำเภอ  ของจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา  มลพิษจากหมอกควันของ  ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  ตามมาตรการ
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการบริหาร  จัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่  ตามนโยบายของผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่
  4. เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน  รณรงค์  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  หมอกควันและไฟป่า  ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
  5. เพื่อให้เยาวชน  ประชาชน  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมแสดงถึงเจตนารมณ์  ในการรณรงค์  ป้องกันปัญหา  หมอกควันและไฟป่า  ทุกพื้นที่  ของจังหวัดเชียงใหม่
  6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ได้ออกกำลังกาย  มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  มีสุขภาพดี  ห่างไกล  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  และโรคมะเร็งบางชนิด  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก  หน่วยงานส่วนราชการ  และหน่วยรัฐวิสาหกิจ  เยาวชน  ประชาชน  ในจังหวัดเชียงใหม่  เป็นอย่างดียิ่ง