วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

ห้ามพลาด!! ที่สันกำแพงเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ฟรี 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค 63

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรงแรงงาน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ฟรี 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค 63 ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรงแรงงาน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงเข้าสู่ธุรกกิจบริการสุขภาพ ในสาขาผู้ให้บริการ สปาเพื่อสุขภาพ

มีทั้ง การนวดสวีดิช การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย การบริการเพื่อความงาม การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก และไทยสัปปายะ เป็นต้น หลักสูตรการฝึกครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยคำนึงถึงปรัชญาของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทย สามารถปฎิบัติงานได้มาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ

ศูนย์สุขภาพ (Welless Center) มีภารกิจ

 1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลทางวิชาการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
 2. กำหนดมาตรฐานการให้บริการสุขภาพ
 3. ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพการให้บริการสุขภาพ
 4. พัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพ Work-integrated Training
 5. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการในธุรกิจการให้บริการสุขภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยการพัฒนาสมุนไพรและพืชผักพื้นบ้าน ให้สามารถนำมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม รวมทั้งการนำมาใช้เป็นทรีทเม้นท์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพ (Wellness Academy) มีภารกิจ

 1. ดำเนินการทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ สปาตะวันตก) สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้เพื่อเข้ารัาบการทดสอบมาตรฐานฝีมื่อแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ สปาตะวันตก) และสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย
 3. พัฒนาบุคลากร โดยการผลิตบุคลากรด้านบริการ และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ในระดับผู้ให้บริการ (Therapist) ระดับผู้ดำเนินการ (Operator) และระดับผู้ประกอบการ (Entreperneur) โดยใช้รู้แบบกการฝึก Work-integrated Teaining เพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมทำงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหาในสภาพการทำงานจริง
 4. พัฒนาบุคลากรในองค์ความรู้แบบไทย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทย และนวดบำบัด Spa Treatment, Spa Therapy, การเสริมสร้างฟื้นฟูหรือฟื้นคืนสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 5. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริการสุขภาพ
 6. ส่งเสริมการขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมืแรงงาน การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ และการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์: 053-330092 โทรสาร: 053-330095 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th/dsdwellness และ www.facebook.com/dsdwellness