วันพุธ, 30 กันยายน 2563

แม่ฮ่องสอนสั่งปิด 3 จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ห้ามทั้ง คน ยานพาหนะ และสิ่งของ เข้า-ออก 15 วัน ป้องกันโควิดระลอกสอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งจังหวัด ลงนามโดย นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การระงับการเดินทาง เข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม / จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย / และจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

ทั้งนี้ สืบนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 จำนวน 580 ราย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข้ามายังประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีคำสั่ง ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน ทั้ง 3 จุด ระหว่างวันที่ 3-17 กันยายน 2563