วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

รร.บ้านแม่ศึก แม่แจ่ม ระลึกในพระราชเสาวนีย์ พระแม่หลวงของปวงไทย ปลูกสมุนไพรท้องถิ่น ฟื้นฟูการใช้สีธรรมชาติในการถักทอ ย้อมผ้า

12 ส.ค. 63 : นายสมยศ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ศึกได้ร่วมกันจัดกิจกรรม”ระลึกในพระราชเสาวนีย์ พระแม่หลวงของปวงไทย” เพื่อปลุกจิตสำนึกนักเรียนในพื้นที่ให้ตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ และ เพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยร่วมกับคณะครู นักเรียน ปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากปัจจุบันสมุนไพรมีความจำเป็นในวงการแพทย์และสามารถใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ โดยสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยจากสารเคมีและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น สามารถนำส่วนต่างๆ ของสมุนไพร เช่น ส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล หรือพืชบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยร่วมกันปลูกประมาณ 1,000 ต้น ประกอบไปด้วยต้น เพกา ขมิ้น ไพร ก่อ สัก ชิงชัน มะเกลือ ได้มีการปลูกกระจายในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ในโรงเรียน

นอกจากการส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนได้รู้จักสมุนไพรท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนในพื้นที่ ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และการปลูกพืชสมุนไพร ยังเป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ด้วย หากมีความรู้ในสมุนไพรอย่างแท้จริงแล้ว สามารถขยายพันธุ์ปลูกจำหน่าย หรือนำมาทำยาสมุนไพรเพื่อจำหน่ายได้ ก็จะทำให้เกิดรายได้ต่อตนเอง และครอบครัวในอนาคตด้วย