บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบินและยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม เป็นการชั่วคราว

กรุงเทพฯ / 19 มีนาคม 2563 : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  โดยเพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีการปรับลดเที่ยวบินชั่วคราว ดังนี้

 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง (เที่ยวบิน PG945 และ PG946) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ (เที่ยวบิน PG711 และ PG712) ยกเลิกเที่ยวบินเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563 โดยจะยังทำการบินเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG287 และ PG280) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เที่ยวบิน PG217), เชียงใหม่ – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG248),ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (เที่ยวบิน PG284) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ สมุย – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG251 และ PG252) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 และ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ (เที่ยวบิน PG263 และ PG264) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2563
 •  เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เที่ยวบิน PG229), เชียงใหม่ – สมุย (เที่ยวบิน PG244), สมุย – กรุงเทพฯ (เที่ยวบิน PG126) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ตราด (เที่ยวบิน PG301 และ PG302) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – พนมเปญ (เที่ยวบิน PG933, PG934, PG937 และPG928) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (เที่ยวบิน PG707 และ PG708) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เสียมราฐ (เที่ยวบิน PG905 และ PG906) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563

ยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว ดังนี้

 • เส้นทางไป – กลับ สมุย – ฮ่องกง (เที่ยวบิน PG873 และ PG876) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 10   มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – สมุย – สิงคโปร์ (เที่ยวบิน PG963 และ PG968) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นวันที่ 3 -21 เมษายน 2563)
 • เส้นทางไป – กลับ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (เที่ยวบิน PG983 และ PG984) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
 •  เส้นทางไป – กลับ สมุย – กัวลาลัมเปอร์ (เที่ยวบิน PG951 และ PG952) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินและการยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอรับการคืนค่าบัตรโดยสารได้ โดยผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

Bangkok / 19 March 2020 (Today) – Bangkok Airways Public Company Limited announces additional temporary flight frequency reductions and flight suspensions in response to a weak travel demand due to the Novel Coronavirus (Covid-19) outbreak and the global economic downturn. This announcement follows the first flight suspension plan posted on 6 March 2020.

Temporary flight frequency reductions are as follow;

 • Flight between Bangkok – Luang Prabang (PG945 and PG946)

Start from 29 March – 24 October 2020

 • Flight between Bangkok – Maldives (PG711 and PG712)

Start from 29 March – 24 October 2020

Flight to be cancelled only on Tuesday, Thursday and Saturday

 • Flight between Bangkok – Phuket (PG287 and PG280)

Start from 29 March – 30 April 2020

 • Flight Bangkok – Chiang Mai (PG217) Chiang Mai – Phuket (PG248)

Phuket – Bangkok (PG284)

Start from 1 May – 24 October 2020

 • Flight between Samui – Phuket (PG251 and PG252)

Start from 29 March – 30 April 2020 and 1 July – 31 August 2020

 • Flight between Bangkok – Krabi (PG263 and PG264)

Start from 21 – 30 April 2020

 • Flight Bangkok – Chiang Mai (PG229) Chiang Mai – Samui (PG244)

Samui – Bangkok (PG126)

Start from 1 July – 31 August 2020

 • Flight between Bangkok -Trat (PG301 and PG302)

Start from 29 March – 30 April 2020

 • Flight between Bangkok – Phnom Penh (PG933, PG934, PG937, PG928)

Start from 29 March – 24 October 2020

 • Flight between Bangkok – Yangon (PG707 and PG708)

Start from 29 March – 24 October 2020

 • Flight between Bangkok – Siem Reap (PG905 and PG906)

Start from 29 March – 24 October 2020

Temporary route suspensions are;

 • Flight between Samui – Hong Kong (PG873 and PG876)

Start from 10 March – 24 October 2020

 • Flight between Bangkok – Samui – Singapore (PG963 and PG968)

Start from 22 March – 30 June 2020, except 3 – 21 April 2020

 • Flight between Chiang Mai -Luang Prabang (PG983 and PG984)

Start from 17 March – 30 June 2020

 • Flight between Samui – Kuala Lumpur (PG951 and PG952)

Start from 21 March – 30 June 2020

Passengers affected from temporary flight reductions and route suspensions may rebook their tickets or request a full refund.

For passengers who booked their tickets directly through Bangkok Airways may contact the airline’s call center 1771 or +66 2270 6699 or ticketing offices nationwide and overseas. Passengers who booked their tickets through travel agencies are advised to directly contact their agents for further arrangements.