วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ฝึกจริง เรียนรู้จริง Army Farm Army Camp กองทัพภาคที่ 3 ต่อยอดโครงการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

Social Share

ฝึกจริง เรียนรู้จริง Army Farm Army Camp กองทัพภาคที่ 3 ต่อยอดโครงการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “Army Farm Army Camp กองทัพภาคที่ 3” โดยมี พันเอกสมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำลังพล และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ตามนโยบายกองทัพบก เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายในโครงการพระราชดำริ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” ในหัวข้อ จากทหารพันธุ์ดี สู่โครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชาติ ต่อยอดโครงการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร การเรียนรู้ทักษะชีวิต และปลูกฝังความรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร จาก Army Farm สู่ Army Land และขยายฐานมวลชนของกองทัพบก โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ สามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้

สำหรับการจัดกิจกรรม Army Farm Army Camp ในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน จากโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าผัก การเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยกิจกรรมได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานป้องกันชายแดน และภารกิจช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้