วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ผ่านสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

Social Share

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ผ่านสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเงินสนับสนุน ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง ผ่านสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และได้จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)) แก่ “โครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย” ของมูลนิธิโครงการหลวง

โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมด้วย นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และ ดร.นุชนาฏ จงเลขา ผู้อำนวยการศูนย์อารักขาพืช ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความสำคัญของงานพัฒนาอาชีพแก่ชาวเขา ลดปัญหาการเผาป่า การทำไร่เลื่อนลอย เพื่อการทำการเกษตรชีวภาพแบบครบวงจรของโครงการหลวง ซึ่งดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,150,000 บาท เพื่อจัดหา ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และเครื่องห่อฟิล์มยืด เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรต่อไป