วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในเชียงใหม่ ให้มาจดทะเบียนได้ที่ศูนย์ OSS ถึง 31 มี.ค.นี้เท่านั้น

Social Share

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนแรงงานต่างด้าวทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ สามารถมาจดทะเบียนได้ที่ศูนย์ OSS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.เท่านั้น

ช่วงเช้าวันนี้ (12 ก.พ. 61) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงนโยบายให้กับแต่ละอำเภอให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบการผ่อนผันให้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานในประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อจึงมีแรงงานต่างด้าวมาพิสูจน์สัญชาติจำนวนน้อย จึงขอย้ำให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(Visa) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

 

ซึ่งแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา ( Visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพ(แล้วแต่กรณี) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

เมื่อดำเนินการแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 2.) แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์ OSS เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 123,269 คน ซึ่งอำเภอที่เยอะที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 5,854 คน รองลงมาคืออำเภอสันทราย จำนวน 2,397 และอำเภอแม่ริม จำนวน 1,232 คน โดยได้ใช้หลายวิธีในการติดตามแรงงานเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดต่อโทรศัพท์ส่วนตัว , ส่ง SMS/ส่งจดหมาย , ตรวจเยี่ยม/เคาะประตูบ้าน , ประชุมชี้แจงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

โดยได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถติดต่อจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อนำแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการของตนไปเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-695-5571 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่(สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2911 หรือ Line id : @doecmi

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนแรงงานต่างด้าวทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ จะต้องมาจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ และจะส่งผลให้เป็นแรงงานที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล เช่น สิทธิด้านการประกันสังคม การคุ้มครองดูแลตามกฎหมายโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ