วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

อธิบดีเยี่ยมเกษตรกรแม่แจ่ม พลิกป่าข้าวโพดเลี้ยงวัวลดหมอกวันในโครงการ 9101 เชียงใหม่

Social Share

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อติดตามโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน “โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน” อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตภาคเหนือเข้าประกวดโครงการดีเด่นระดับประเทศ และชุมชนยังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนชุมชนแข่งขันระดับประเทศอีก 1 ชุมชน คือ “ชุมชนแม่นาจร1”

ในส่วนเกี่ยวข้องกับอำเภอแม่แจ่มนั้นเกิดขึ้นมาวิถีชีวิต ของเกษตรกรในชุมชน อำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,500 เมตรเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อทำการเกษตร คือการปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่สิ่งที่เกษตรกรในชุมชนนั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์โดยผ่านการขับเคลื่อนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรได้จัดทำเวทีชุมชน ให้คนในชุมชนช่วยกันวิเคราะห์วิถีการทำเกษตรจากที่ผ่านมา

พบว่า อำเภอแม่แจ่มเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดใหญ่เป็นอันดับ1ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการต่างๆ จากทางภาครัฐ ปัญหาหมอกควัน จนกระทบภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ชุมชนแม่นาจร1 จึงเห็นว่าชุมชนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะของคนต้นน้ำ เสนอของบประมาณผ่านโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภายใต้ชื่อ “โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควันอำเภอแม่แจ่ม” จากความรักความสามัคคีของคนในชุมชนได้ทำให้เห็นว่ากิจกรรมเลี้ยงที่เกิดขึ้นในพื่นที่ดำเนินโครงการเพียง 5 ไร่ เกษตรกรผู่ไดรับผลประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า 50,000 กว่าราย งบประมาณ 992,000 บาท ทางกลุ่มหักทุนแล้วจะมีรายได้ที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนประมาณ 456,000 บาทซึ่งทางกลุ่มจะนำไปซื้อลูกวัวมาขุนในรอบต่อไป ส่วนมูลวัวนำไปทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตในไร่นา แม้กระทั่งซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรไม่เผาแต่ยังนำกลับมาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงวัวเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของอาหารวัว อีกด้วย

ดังจะเห็นได้ว่าโครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยชุมชนนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร โดยชุมชนแม่นาจร1 นี้เป็นโครงการ ที่เกิดจากชุมชนเพื่อชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง

 

เครดิตภาพจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชีียงใหม่

เรื่องมาใหม่