วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

สวทช. ภาคเหนือ ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้”

Social Share

สวทช. ภาคเหนือ ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่งคั่งและยั่งยืน

ช่วงเช้าวันที่ (9 ก.พ. 61) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” พร้อมด้วย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเหนือกล่าวรายงาน และนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การกล่าวต้อนรับ

โดยจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค สู่การยกระดับนวัตกรรมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ “สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กล่าวว่า สวทช.มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งดำเนินนโยบายตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการนำ วทน.มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดเศรษฐกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ

ซึ่งเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ทุกภาคส่วน คือ หัวใจสำคัญที่ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ ปีนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานประชุมประจำปี 2561 มากกว่า 600 ราย มีกิจกรรมหลัก อาทิ การมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนา เพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดี เชิดชูนวัตกรรมชาวบ้าน ที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแบบที่ดีในการขยายผลโดยตัวแทนในชุมชน โดยในสาขาเกษตรและเทคโนโลยี ได้แก่ นางมุทิตา สุวรรณคำซาว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม ได้แก่ นางยุพิน สายสำเภา ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่มทอผ้าไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรที่ได้ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชนให้สนใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังขับเคลื่อน Northern 4.0” การนำเสนอผลงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การเสวนาหัวข้อ “คอสเมติกไทย ดาวรุ่ง มุ่งตลาดโลก” รวมถึงการแนะนำโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สวทช.จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาภาคเหนือให้เป็นชุมชนนวัตกรรมที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปใช้ในทุกมิติ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มกับระบบเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม ขยายโอกาสให้คนไทยในทุกระดับต่อไป รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไป

เรื่องมาใหม่