วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ “หมวกกันน็อกล็อกชีวิต”

Social Share

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ “หมวกกันน็อกล็อกชีวิต” ในการเป็นต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 100% โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไปแล้วนั้น

ในปีการศึกษา 2560 นี้ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นแกนนำในโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “หมวกกันน็อกล็อกชีวิต” สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดีภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและการเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึง การให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง