วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ผู้สูงอายุสันผีเสื้อดีใจ รับปริญญาชีวิต หลังเรียนจบโรงเรียนผู้สูงอายุ

Social Share

ผู้สูงอายุสันผีเสื้อดีใจ รับปริญญาชีวิต หลังเรียนจบโรงเรียนผู้สูงอายุ ทางตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจ และตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ

ที่ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วยนักเรียนชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คนชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คนรวมทั้งหมด 155 คน โดยมีลูกหลานและญาติพี่น้องมาแสดงความยินดี พร้อมกับถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดการศึกษามาตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยได้ร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่ายรักสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น

เพื่อเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต อันเกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยการจัดการเรียนการสอนจะมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ในแต่ละครั้งจะมีวิชาที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ประกอบด้วย วิชาธรรมะ ศาสนพิธี พุทธประวัติ วิชาสาธารณสุขและพลานามัย และวิชาสัมมาอาชีพ เป็นต้น

เรื่องมาใหม่