วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ทีโอที ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบ logo ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล

28 ม.ค. 2018
2466
Social Share

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ.ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที สามารถสะท้อนถึงการให้บริการด้าน Data ที่มีประสิทธิภาพ ( Best for Data) และมีเอกลักษณ์ โดดเด่น สามารถนำไปใช้งานจริงได้

สำหรับกติกาการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวด แบบเดี่ยว หรือแบบทีมได้ โดยผลงานจะต้องสื่อถึงบุคลิกภาพ ที่ทันสมัยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บมจ. ทีโอที และสะท้อนถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีแนวความคิดของผลงาน ดังนี้ 1.ชื่อ ต้องสื่อความหมายถึงบริการ จดจำง่าย ทันสมัย และสร้าง Brand Identity 2.ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อถึงบุคลิกภาพ ที่มีความโดดเด่น และเข้าถึงผู้ใช้บริการ 3.การใช้สี รูปแบบ และตัวอักษรมีความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอธิบายความหมายของภาพเส้น การใช้สี

4.รูปแบบการนำเสนอต้องมีความโดดเด่น น่าจดจำ และเข้าใจง่าย 5.ชื่อ เนื้อหาภาพประกอบหรือส่วนประกอบอื่น ในชื่อและตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย ชี้นำให้กระทำการใดๆ ในทางมิชอบ และ 6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนหรือซ้ำ หรือเอาผลงานอื่นมาดัดแปลงแก้ไขกับผลงานที่มีการเผยแพร่มาก่อนและผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากตรวจพบ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่า บมจ. ทีโอที ถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสนอผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้ บมจ. ทีโอที แต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือ บมจ. ทีโอที เต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถส่งได้ โดยการส่งมีทั้งหมด 2 วิธี คือ ส่งผลงานด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ส่งได้ที่ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด ชั้น 4 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ซึ่งการส่งผลงาน ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก

สำหรับการประกาศผลการประกวด จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.tot3g.net และ www.tot.co.th ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานต้องส่งมอบ (ระบุชื่อ เจ้าของผลงาน และเบอร์ที่ติดต่อได้) รวมถึง CD บรรจุ ไฟล์ นามสกุล .ai หรือ .psd หรือ อื่นๆ ที่รองรับการขยายขนาดไฟล์ใหญ่ พร้อม ระบุ Code สี โหมด CMYK และจะต้องส่งผลงานในรูปแบบตามที่คณะกรรมการเรียกร้องได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกัญทิยาภรณ์ วรรคาวิสันต์ โทร 02-5759487 และคุณสุกรานต์ดา พูนสนอง โทร 02-5756992

เรื่องมาใหม่