วันศุกร์, 6 ธันวาคม 2562

พาณิชย์เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับมือสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ

5 ก.ค. 62 : ที่ห้องประชุมรักเร่ (D2) ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ นายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน นายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายไพรวัลย์ ไทยนิยม รองผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวรังสิยา สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ AL RABIA AL DAIM FOOD & BEVERAGES TRADING L.L.C (Dubai) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า

เพื่อเสริมสร้างความเจ้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และขยายโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักของตลาดในวงกว้าง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการเจรจาธรุกิจให้ประสบความสำเร็จ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออก และผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่สนใจสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน