วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

(คลิป) ROUTE 2 เปิดตัว 2 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านวัฒนาล้านนา เชียงใหม่-ลำพูน

Spread the love

ROUTE 2 เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒธรรม วิถีชีวิตชุมชน และชาติพันธุ์ล้านนา เพื่อเชื่อมโยงความมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และลำพูน

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรม ROUTE 2 เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒธรรม วิถีชีวิตชุมชน และชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้จัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มากยิ่งขึ้น

เส้นทางการท่องเที่ยวชาติเชิงสร้างสรรค์ วัฒธรรม วิถีชีวิตชุมชน และชาติพันธุ์ล้านนา กำหนดไว้ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย

  • เส้นทางที่ 1 Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-สันกำแพง) การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-สันกำแพง)
  • เส้นทางที่ 2 Be Creative. To be Artistry เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชียงใหม่-ลำพูน)
    การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-ลำพูน)

อีกทั้งมีการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว