วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น SUN 2564 อนุมัติจ่ายปันผล 2 : 1 พร้อมจ่อย้ายเข้า SET

Spread the love

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ KC ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ภายใต้มาตรการเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยมี นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และในส่วนกรรมการบางท่านที่อยู่กรุงเทพฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ โดยพร้อมเพรียงกัน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท (SUN) เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 215 ล้านหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมได้ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 107.5 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนเงิน 21.5 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 129 ล้านบาท หากคิดรวมเทียบเป็นเงินปันผลครั้งนี้จะเทียบเท่าการจ่ายปันผลที่ 0.30 บาทต่อหุ้น

โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน Non BOI ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ นายองอาจ ยังเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ย้ายหลักทรัพย์ SUN จาก mai เข้าซื้อขาย SET ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องมาใหม่