วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

มทร.ล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน –แข่งทักษะ ชวนน้องๆ วัยเรียน เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

Spread the love

มทร.ล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน –แข่งทักษะ ชวนน้องๆ วัยเรียน เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต

10 กันยายน 2562 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดกิจกรรม “Open House Hands-on RMUTL 2019” เปิดบ้านแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานเด่น เปิดบ้านให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ

โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและแนะนำมหาวิทยาลัยซึ่งมีอาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก โดยมีจัดกิจกรรมขึ้น ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (หวยแก้ว)และมทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ภายในงานมีการแนะนำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยกิจกรรมการแข่งขันทักษะและแสดงผลงานวิชาการ อาทิ การแข่งขันเจาะระเบิดอุโมงค์ในภูเขา กิจกรรมการสร้างอากาศยานควบคุมด้วยวิทยุ RC Plane การแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านทัศนศิลป์ ด้านการออกแบบ กิจกรรมทดสอบความรู้ทางด้านบัญชี การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การจัดแสดงเทคนิคการรับสัญญาณวิทยุแบบไม่ใช้แบตเตอรีและการประยุกต์สนามแม่เหล็กเพื่อการลอยตัว การเชื่อมและหุ่นยนต์เชื่อมในงานอุตสาหกรรม การสร้างชิ้นส่วนแขนกลด้วยโปรแกรม Arduino และการใช้ 3D Printer

การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด เครื่องกลึง ซีเอ็นซี และเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดไฟฟ้า สาธิตและให้ผู้เข้าร่วมทดลองการทําอาหารว่าง (Cocktail) ในชุดเมนู Lanna Creative การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ เทคนิคและกลวิธีการสอนครุศาสตร์อุตสาหกรรม การแสดงผลงานหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตอบคําถามทางการตลาดและค้าปลีกและการจัดแสดงผลงานทางวิชาการอีกมากมาย

เรื่องมาใหม่