วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

มทร.ล้านนา ใช้รูปแบบออนไลน์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6

02 ก.ย. 2020
218

2 ก.ย. 63 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “…สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “100% พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทย กับความเป็นไปได้และแนวทางการวิจัยในชีวิตรูปแบบใหม่” โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมภาคเหนือหลังภาวะวิกฤติโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) นำโดยรศ.ดร.อัญชลี สงวนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอบทความของนักวิจัย ผ่านระบบ Microsoft Teams กว่า 200 บทความ ประกอบด้วย งานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยี งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ สุขภาพและชีวภาพ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานวิจัยด้าน ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยรับใช้สังคม งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน และงานประจำสู่งานวิจัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการบรรยายและถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams โดยผู้เข้าร่วมการนำเสนอบทความจะมีการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการดำเนินการตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal และรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)