วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

สำนักวิทยะฯ จัดอบรม “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” เน้นใช้ Software ลิขสิทธิ์

06 มี.ค. 2021
571
Spread the love

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” แก่นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา

โดยการอบรม “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการตัดต่อและลำดับภาพวิดีโอ องค์ประกอบของการนำเสนอ การผลิตวิดีโอเบื้องต้น เทคนิคมุมกล้อง และเทคนิคต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงการตัดต่อ/ลำดับภาพ รวมไปถึงการดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและปูพื้นฐานการทำงานในอนาคตต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง